5% הנחה למזמינים מלון באתר
רשת מלונות ישרוטל

רשת מלונות ישרוטל

חזור לעמוד........
מודעה לאסיפה מיוחדת לאישור מדיניות תגמול

 • ישרוטל בע"מ (להלן: "החברה")
  מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה


  ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום 29 בדצמבר,2016 בשעה 9:00, במשרדי החברה ברחוב המרד 29, תל אביב (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 5 בינואר, 2017, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.


  על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה.


  המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום המסחר ביום 30, בנובמבר, 2016. כתב מינוי או ייפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.


  המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 3:00 ביום 29, בדצמבר, 2016). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 3:00 ביום 29, בדצמבר, 2016).


  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ביום 19 בדצמבר,2016 (כולל). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד ליום 23 בדצמבר,2016 (כולל).


  לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 24 בנובמבר,2016 (אסמכתא: 2016-01-131539) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.

  ישרוטל בע"מ