מלונות ישרוטל

ביטול הזמנה

חיפוש חופשה
לבחירת מלון או אזור
לבחירת מלון או אזור
בחירת תאריכים
בחרו הרכב חדרים
חדרים:1 מבוגרים:2 ילדים:ללא תינוקות:0
חדר 1
מבוגרים
2
ילדים
0
תינוקות
0
טסים:ללא
יש לך קוד הטבה?
חזור לעמוד........
ביטול הזמנה

להלן הדרכים לבטל הזמנה ברשת מלונות ישרוטל

 • מדיניות ביטול הזמנות

  1. ביטול הזמנת חבילות נופש ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה.

  2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת 

  הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*, או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן, החוף הצפוני אילת 88000.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]
  • בפקסימיליה למס': 08-6362030.
  • באתר האינטרנט של ישרוטל.

  בהודעת הביטול יפרט הרוכש את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

  3. דמי ביטול

  3.1 דמי ביטול בעונה הרגילה (ספטמבר עד יוני, כולל – למעט חגים ואירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):

  3.1.1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  3.1.2במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  3.1.3. במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

  3.1.4. במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  3.2 דמי ביטול בעונת השיא (חודשים יולי עד אוגוסט, כולל – לרבות חגים ואירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):

  3.2.1 במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  3.2.2. במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  3.2.3. במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  3.2.4. במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).

  3.2 א. דמי ביטול מיוחדים עבור חג הפסח במלונות תל אביב בלבד (בתקופה שמיום 22/4/2024 ועד ליום 1/5/2024):
  על אף האמור בתקנון, בתקופה האמורה בסעיף זה בלבד, דמי הביטול האמורים בתקנון יחולו בהתאם למפורט להלן:
  א. עבור מלון רויאל ביץ' תל אביב: דמי ביטול כאמור ישולמו רק עבור ביטול שנעשה בתוך 14 ימים קודם למועד האירוח.
  ב. עבור יתר מלונות תל אביב: דמי ביטול כאמור ישולמו רק עבור ביטול שנעשה יומיים קודם למועד האירוח.

  3.3. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

  מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

  3.3.1. ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח וכן שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה של ביטול כאמור בסעיף זה, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  3.3.2. נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

  3.4. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

  3.5. למען הסר ספק, המונח "אירועים מיוחדים", כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, המתפרסמים מעת לעת מטעם הרשת או בשיתוף פעולה עם הרשת.

  4. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

  מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

  כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי דין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, ישרוטל אף רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפטור את המזמין מתשלום דמי ביטול עבור ביטול ההזמנה. 

  5. מדיניות שינוי הזמנה:

  בכל שינוי של מועד ההזמנה ו/או הפחתת חדרים בהזמנה (להבדיל מביטול) יחולו דמי השינוי המפורטים להלן:

  5.1. דמי שינוי בעונה רגילה: חודשים ספטמבר עד יוני כולל

   (למעט חגים, אירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):

  5.1.1. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בין 7 ועד 4 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 200 (מאתיים) ₪.
  5.1.2. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בתוך 3 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 15% (חמישה עשר אחוזים) משווי ההזמנה.

  5.2. דמי שינוי בעונת שיא: חודשים יולי עד אוגוסט כולל

  (כולל חגים, אירועים מיוחדים וכן מבצעי "Sunny Days" לחברי מועדון חוג השמש):
  5.2.1. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בין 14 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 200 (מאתיים) ₪.

  5.2.2. במקרה שמועד שינוי ההזמנה חל בתוך 7 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי שינוי בסך של 15% (חמישה עשר אחוזים) משווי ההזמנה.

  5.3. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי הזמנה יהא בכפוף לביצוע הזמנה בתאריך מעודכן אחר.

  5.4. בכל מקרה של ביטול הזמנה לאחר שינוי הזמנה, מניין הימים עד למועד האירוח המעודכן (שבוטל) ייחשב כמניין הימים שמהיום בו בוצע השינוי עד למועד האירוח המקורי ששונה, או מהיום שבו בוצע הביטול עד למועד האירוח לאחר השינוי – לפי מניין הימים הקצר מביניהם, הכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן.