5% הנחה למזמינים מלון באתר
רשת מלונות ישרוטל

ביטול הזמנה

חזור לעמוד........
ביטול הזמנה

להלן הדרכים לבטל הזמנה ברשת מלונות ישרוטל

 • מדיניות ביטול הזמנות

  1. ביטול הזמנת חבילות נופש ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת אתר isrotel.co.il, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מישרוטל על תנאי העסקה.

  2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

  • בעל פה, קרי – בטלפון: 5585*, או בהודעה בעל פה במקום העסק.

  • בדואר רשום למרכז ההזמנות של ישרוטל שכתובתו מלון ישרוטל רויאל גארדן, החוף הצפוני אילת 88000.

  • בדואר אלקטרוני לכתובת: CRO-CSRV12@isrotel.co.il

  • בפקסימיליה: 08-6362030.

  • באתר האינטרנט של ישרוטל.

  בהודעת הביטול יפרט המזמין את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.

  3. דמי ביטול עבור הזמנות שבוצעו עבור חודשים 01.08.2020 - 31.12.2020, לרבות בחגים ובאירועים מיוחדים:

  בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.08.2020 - 31.12.2020, במקרה של ביטול בתוך 96 שעות, לא כולל ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה. למען הסר ספק, ביטול כאמור מעל 96 שעות שאינן ימי מנוחה קודם למועד האירוח לא יגרור דמי ביטול.

  4. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

  מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

  4.1 ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, או לחילופין בהתאם למפורט בסעיף 3 לעיל, הכל לפי המאוחר מבין כל אלו, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.

  4.2 נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

  4.3 בוצע ביטול בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בסעיף זה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  5. דמי ביטול (למעט מלון בראשית) עבור הזמנות שבוצעו עבור חודשים 01.01.2021 – 30.06.2021:

  5.1 בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.01.2021 – 30.06.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  5.2 למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  5.3 למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, במקרה של ביטול הזמנה שנעשה בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  5.4 למעט בדבר חגים ואירועים מיוחדים, בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  6. דמי ביטול (למעט מלון בראשית) עבור הזמנות שבוצעו לעבור חודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, לרבות חגים ואירועים מיוחדים:

  6.1 בכל הנוגע להזמנה אשר בוצעה עבור החודשים 01.07.2021 – 31.08.2021, במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

  6.2 בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל עד 21 ימים שאינם ימי מנוחה בטרם מועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.

  6.3 בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול חל בין 20 ועד 8 ימים, שאינם ימי מנוחה, בטרם מועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.

  6.4 בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה).

  6.5 בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 6.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

  7. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

  8. יובהר כי המונח "אירועים מיוחדים", כמפורט בתקנון זה, הינו אירועי תרבות, בידור, ספורט וכל היוצא בזה, המתפרסמים מעת לעת מטעם הרשת או בשיתוף פעולה עם הרשת.

  9. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:

  מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן.